Obchodné podmienky

Teší nás váš záujem o naše stránky a služby. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne, a tiež na tom, aby naše vzťahy boli jasné, čisté, etické.

Naše obchodné vzťahy sa riadia podľa platnej legislatívy, a to najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom. Tieto obchodné podmienky slúžia na doplnenie týchto zákonníkov o konkrétne špecifiká našich služieb, aby ste ako náš zákazník boli dobre zorientovaní pri ich užívaní.

Ďakujeme vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov nás bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese info@atelierpredusu.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Všeobecné obchodné podmienky nášho internetového obchodu upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o konzultačné služby a záujemcom o účasť na našich vzdelávacích a networkingových  aktivitách a podnikateľkou:

Obchodné meno: Libuša Klamová - BlueBalance
Sídlo: Komenského 14, 900 01 Modra
IČO: 42 364 680
DIČ: 1073207146
Podnikateľka je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Pezinku, Číslo živnostenského registra: 130-25462

1.2. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem objednať si služby na internetových stránkach www.atelierpredusu.sk a na webovej stránke www.otvoreneonevere.sk a ich podstránkach súvisiacich s online predajom.

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností môže stať aj neplnoletá osoba, pokiaľ so súhlasom svojho zákonného zástupcu objedná vzdelávací kurz alebo inú mimoškolskú vzdelávaciu aktivitu pre deti alebo mládež, čo musí byť riadne doložené informovaným súhlasom podpísaným zákonným zástupcom.

Záujemca o služby je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá sa riadne zaregistrovala prostredníctvom rezervačného systému alebo prostredníctvom z niektorých formulárov na našich webových stránkach. Každý záujemca vyplnením svojich údajov do niektorého z takýchto formulárov alebo svojou registráciou v rezervačnom systéme súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa oboznámiť so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú taktiež zverejnené na našich webových stránkach.

Zákazník alebo záujemca o registráciu na odoberanie emailov musí na požiadanie doložiť doklad o svojom veku.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov obsahujú samostatné dokumenty, ktoré sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti.

1.3. Vymedzenie pojmov:

Objednávka - návštevník webových stránok si môže objednať niektorú z poskytovaných služieb prostredníctvom objednávacieho alebo kontaktného formulára a je považovaný za vznik obchodného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka.

2. CENY ZA SLUŽBY, ÚČASTNÍCKE POPLATKY, DPH A FAKTURÁCIA

2.1. TERAPEUTICKÉ SLUŽBY - ceny sú stanovované individuálne na základe rozsahu potrebného výkonu týchto služieb, ako aj na základe zvolenej formy poskytovanej služby.

2.2. CENY sa odvíjajú od typu terapie a sú zverejnené v každom propagovanom materiále o danej aktivite a je pred každou akciou zverejnený na príslušných webových stránkach a na stránkach sociálnych sietí.

2.3. INÉ SLUŽBY A PRODUKTY - ceny sú vždy uvedené v objednávkovom formulári.

2.4. NIE SME PLATCAMI DPH. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné. Za každú objednanú a dodanú službu je riadne vystavená a doručená faktúra alebo zjednodušený daňový doklad.

3. PLATOBNÝ STYK

3.1. Služby môžu byť uhrádzané bezhotovostným stykom na bankový účet vedený v Tatrabanke a.s., IBAN: SK2211000000008014228766, BIC/SWIFT: TATRSKBX.

3.2. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii alebo Objednávke služby pravdivé, správne a kompletné fakturačné údaje. Pre akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii alebo Objednávke je potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb výhradne písomne na adrese info@atelierpredusu.sk.

3.3. Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na niektorej znašich stránok dochádza medzi Záujemcom a Poskytovateľom služieb k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto  formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby, čím sa tento zaväzuje uhradiť v riadnej lehote splatnosti.

4. PODMIENKY VRÁTENIA POPLATKU ZA SLUŽBY

4.1. Záujemca má právo na vrátenie poplatku za službu, ktorej sa nezúčastnil, pokiaľ sa rozhodol poplatok uhradiť skôr ako bezprostredne pred službou, a to v plnej alebo krátenej výške. 

4.2. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní do 2 pracovných dní pred dátumom konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v plnej výške.

4.3. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní v deň konania alebo neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v krátenej výške o 50%. 

4.4. Pokiaľ si Záujemca neuplatní toto právo do 30 dní odo dňa konania akcie, na ktorej sa nezúčastnil, stráca nárok na vrátenie poplatku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

4.4. Záujemca si toto právo uplatňuje písomne na adrese info@atelierpredusu.sk. Poskytovateľ mu vystaví dobropis k vystavenému daňovému dokladu.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. terapiu, workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkom formulári alebo v propagovaných materiáloch. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti terapeuta / lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail info@atelierpredusu.sk a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

6. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

6.1. Nad činnosťou Libuša Klamová - BlueBalance dohliada ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.

6.2. Libuša Klamová - BlueBalance zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: info@atelierpredusu.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.

6.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom  je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje vo svojom živote. Zákazík sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Rada vám pomôžem, poradím.

7. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

7.1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Zákazníka, ktorú uviedol pri Registrácii.

7.2. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári, považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Poskytovateľ a Zákazníka.

7.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

KONTAKTUJTE NÁS
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na info@atelierpredusu.sk.

Tieto podmienky sú platné od 10.10.2020.